Quay lại

12 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”

 

        Từ ngày 10 đến ngày 17/08/2017, UBMTTQVN phường phối hợp với Công an phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 12 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2017), hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/9/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) tại 7 khu vực dân cư trên địa bàn phường.

         Thông qua các hoạt động trong Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017 nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm cho mỗi người dân có ý thức sâu sắc nghĩa vụ của mình trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

 

Khu vực VII tổ chức Ngày hội điểm của phường

 

Tổ chức đợt sinh hoạt với nhiều nội dung hình thức phong phú, triển khai sâu rộng đến khu dân cư, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phòng chống tội phạm; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN phát động./.

                                                                     UBMTTQVN P. HẢI CHÂU 1

 

 

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 1 9 6 2 7

Truy cập hôm nay: 182
Truy cập tháng này: 5329
Truy cập năm nay: 156704