Quay lại

Quyết định Triệu tập Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
 
   
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI CHÂU I

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của HĐND phường Hải Châu I về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường Hải Châu I khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian: Kỳ họp diễn ra trong ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2017 (1 ngày rưỡi), khai mạc vào lúc 08h00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (thứ tư)

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hải Châu I, K48/46 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng

(Đính kèm theo Chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 6)

Điều 2. Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có trách nhiệm tham dự kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường.

 (Lưu ý trang phục: Nam - sơ mi trắng, cà vạt; Nữ - áo dài truyền thống; đeo phù hiệu đại biểu HĐND).

Điều 3. Văn phòng HĐND, UBND phường chịu trách nhiệm tham mưu nội dung và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND quận;

- Thường trực Đảng uỷ;

- UBND, UBMTTQVN phường;

- Các đại biểu HĐND phường khóa XI;

- Lưu: VT, VP HĐND, UBND phường.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Giang Yên Thủy

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6

HĐND PHƯỜNG HẢI CHÂU I KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Vào các ngày 27, 28 tháng 12 năm 2017)

 

Ngày 27 tháng 12 năm 2017

BUỔI SÁNG

(Bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h30, giải lao 15 phút)

1. 8h00-8h15: Tuyên bố lý do; chào cờ; giới thiệu đại biểu; thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp.

          2. 8h15-8h35: Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. 8h35-9h00: Báo cáo (tóm tắt) của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018;

4. 9h00-9h15: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. 9h15-9h30: Báo cáo (tóm tắt) của UBND phường về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường.

6. 9h30-9h45: Báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường.

7. 9h45-10h00: Báo cáo của UBND phường về tình hình ANTT và kết quả thực hiện kế hoạch quản lý, khai thác sử dụng hệ thống camera an ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường năm 2017 sau khi HĐND phường thông qua Nghị quyết.

 

(Giải lao: 15 phút)

 

10. 10h15-10h35: Báo cáo (tóm tắt) của Thường trực HĐND phường về: giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường; giám sát kết quả việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của HĐND phường từ tháng 8/2016 đến nay.

11. 10h35-10h55: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường.

12: 10h55-11h15: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường.

13: 11h15-11h30: Tờ trình của Thường trực HĐND phường về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2018 về "triển khai thực hiện Đề án quản lý vệ sinh ATTP đối với thức ăn đường phố, hàng quán trước cổng trường".

 

BUỔI CHIỀU

(Bắt đầu lúc 14h00, dự kiến kết thúc lúc 17h30, giải lao 15 phút)

1. 14h00-15h30: Thảo luận tại Hội trường (có kịch bản riêng)

 

(Giải lao: 15 phút)

 

2. 15h45-17h30: Chất vấn và trả lời chất vấn (có kịch bản riêng)

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2017

BUỔI SÁNG

(Bắt đầu lúc 8h00, dự kiến kết thúc lúc 11h30, giải lao 15 phút)

1. 8h00-9h30: Chủ tịch UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND phường.

(Giải lao: 15 phút)

 

2. 9h45-11h10: Thảo luận và thông qua các Nghị quyết của HĐND phường:

          - Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2018 về "triển khai thực hiện Đề án quản lý vệ sinh ATTP đối với thức ăn đường phố, hàng quán trước cổng trường ";

          - Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách của phường Hải Châu I năm 2018;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu các nguồn quỹ vận động và pháp lệnh trong nhân dân trên địa bàn phường;

          - Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018.

 

3. 11h10-11h30: Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc kỳ họp./.

-----------------------------------------

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 0 1 5 2

Truy cập hôm nay: 242
Truy cập tháng này: 5854
Truy cập năm nay: 157229