Quay lại

Thông báo về nội dung cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


         Vào lúc 14h00, ngày 01 tháng 12 năm 2017, Thường trực HĐND phường tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN phường để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 6) HĐND phường khóa XI năm 2017. Chủ trì cuộc họp là đ/c Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Tham dự cuộc họp gồm có đ/c Phương Thị Thúy, Phó CT HĐND phường; đ/c Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường; đ/c Nguyễn Đình Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường cùng các đồng chí Trưởng, Phó 2 ban; Tổ trưởng 4 tổ đại biểu; Văn phòng HĐND và UBND phường.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận các vấn đề cụ thể như sau:

          1. Về thời gian tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 6) HĐND phường khóa XI dự kiến tổ chức vào ngày 27, 28/12 tại Hội trường UBND phường, kỳ họp tiến hành trong 1,5 ngày ( một ngày rưỡi), khai mạc vào lúc 08h00 ngày 27/12/2017.

2. Về thành phần mời tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp gồm có đại biểu HĐND phường khóa XI; mời đại biểu HĐND quận khu vực số 09; đại diện Thường trực HĐND quận; đại diện Lãnh đạo UBND quận; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN quận; đại diện Lãnh đạo các Ban của HĐND quận; đại diện Văn phòng HĐND và UBND quận; đại diện các hội đoàn thể phường; cán bộ chuyên môn thuộc UBND phường; các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc; Trưởng ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố (danh sách cụ thể kèm theo)

3. Về nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: Chương trình đính kèm.

4. Về tài liệu lưu hành tại kỳ họp: Đính kèm theo Danh mục tài liệu.

          5. Về thời gian gửi tài liệu

          - Trước ngày 07/12/2017: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi Quyết định triệu tập kỳ họp cuối năm đến các đại biểu HĐND phường.

          - Trước ngày 11/12/2017: Đề nghị UBND phường gửi các tài liệu về Thường trực HĐND phường theo danh mục đính kèm.

          - Trước ngày 15/12/2017: Đề nghị UBMTTQVN phường gửi tài liệu theo danh mục đính kèm. Đề nghị các Ban của HĐND phường gửi báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của các Ban về Thường trực HĐND phường để tổng hợp; báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND và gửi đến UBND phường để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

          - Trước ngày 20/12/2017: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi các tài liệu liên quan của kỳ họp đến các đại biểu HĐND phường.

          6. Tổ chức triển khai

          - Đề nghị UBND phường chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo và gửi đúng thời gian quy định đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các nội dung có liên quan đến kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa XI năm 2017.

          - Đề nghị UBMTTQVN phường sau kỳ họp xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND phường hoàn thành trước ngày 10/01/2018.

          - Giao Văn phòng HĐND và UBND phường chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ tốt kỳ họp, đảm bảo công tác thư ký, gửi giấy mời, tài liệu cho các đại biểu.

          7. Số liệu báo cáo

          Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 08/12/2017, ước thực hiện đến 30/12/2017.

          Trên đây là thông báo nội dung cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND phường với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa XI năm 2017./.

Nơi nhận:

- TT HĐND quận Hải Châu;

- UBND phường;

- UBMTTQVN phường;

- Các Ban HĐND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Lưu: VT, VP HĐND, UBND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Giang Yên Thủy

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 HĐND PHƯỜNG

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(đính kèm Thông báo số     /TB-HĐND ngày     tháng    năm 2017
của Thường trực HĐND phường)

          A. Danh mục tài liệu của Thường trực HĐND phường

          1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND phường về: giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 của HĐND phường; công tác thu-chi ngân sách và thu nợ đọng thuế năm 2017; và giám sát tình hình quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống camera an ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường

          3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2018 về "triển khai thực hiện Đề án quản lý vệ sinh ATTP đối với thức ăn đường phố, hàng quán trước cổng trường ".

5. Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường.

          B. Danh mục tài liệu của các Ban HĐND phường

          1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội

          2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế- Xã hội về công tác "tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 trên địa bàn phường"; công tác "đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn phường"; công tác "hiệu quả thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đinh, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; công tác " hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Học tập cộng đồng năm 2017"

          3. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

          4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về công tác "quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn"; công tác "phòng cháy, chữa cháy năm 2017"; công tác "vận động thực hiện xã hội hóa lắp đặt camera an ninh năm 2017".

          C. Danh mục tài liệu của UBND phường

          1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

          2. Báo cáo kết quả thực hiện thu – chi ngân sách, ước thực hiện đến 30/12/2017 và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018

          3. Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND phường

          4. Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2017

          5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2017

          6. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

          7. Báo cáo tình hình thực hiện việc chỉ đạo, triển khai và kết quả công tác quản lý VSATTP trên địa bàn năm 2017

          8. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017

          9. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

10. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống camera an ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường

          11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách của phường Hải Châu I năm 2018

          12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu các nguồn quỹ vận động và pháp lệnh trong nhân dân trên địa bàn phường

          13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018

          D. Danh mục tài liệu của UBMTTQVN phường

          1. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và ý kiến, kiến nghị của các cử triThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 2 1 6 6 5

Truy cập hôm nay: 335
Truy cập tháng này: 7367
Truy cập năm nay: 158742