Quay lại

Thông báo về nội dung cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

     

   Vào lúc 09h30, ngày 21 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND phường tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN phường để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 9) HĐND phường khóa XI năm 2018. Chủ trì cuộc họp là đ/c Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Tham dự cuộc họp gồm có đ/c Phương Thị Thúy, Phó CT HĐND phường; đ/c Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường; đ/c Lê Thị Bích Trâm, Chủ tịch UBMTTQVN phường cùng các đồng chí Trưởng, Phó 2 ban; Tổ trưởng 4 tổ đại biểu; Văn phòng HĐND và UBND phường.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận các vấn đề cụ thể như sau:

          1. Về thời gian tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thường kỳ cuối năm (kỳ họp thứ 9) HĐND phường khóa XI dự kiến tổ chức vào ngày 26, 27/12 tại Hội trường UBND phường, kỳ họp tiến hành trong 1,5 ngày ( một ngày rưỡi), khai mạc vào lúc 08h00 ngày 26/12/2018.

2. Về thành phần mời tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp gồm có đại biểu HĐND phường khóa XI; mời đại biểu HĐND quận khu vực số 09; đại diện Thường trực HĐND quận; đại diện Lãnh đạo UBND quận; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN quận; đại diện Lãnh đạo các Ban của HĐND quận; đại diện Văn phòng HĐND và UBND quận; đại diện các hội đoàn thể phường; CB Tài chính, CB Tư pháp, các bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy phường; Đại diện BCH Công an, BCH Quân sự phường; Đội thuế; Đại diện Ban BVDP; các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc; Trưởng ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố (danh sách cụ thể kèm theo)

3. Về nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: Chương trình đính kèm.

4. Về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu: có Chương trình chi tiết riêng tại Kỳ họp

5. Về tài liệu lưu hành tại kỳ họp: Đính kèm theo Danh mục tài liệu.

          6. Về thời gian gửi tài liệu

          - Trước ngày 05/12/2018: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi Quyết định triệu tập kỳ họp cuối năm đến các đại biểu HĐND phường.

          - Trước ngày 10/12/2018: Đề nghị UBND phường gửi các tài liệu về Thường trực HĐND phường theo danh mục đính kèm.

          - Trước ngày 17/12/2018: Đề nghị UBMTTQVN phường gửi tài liệu theo danh mục đính kèm. Đề nghị các Ban của HĐND phường gửi báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của các Ban về Thường trực HĐND phường để tổng hợp; báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND và gửi đến UBND phường để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

          - Trước ngày 20/12/2018: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi các tài liệu liên quan của kỳ họp đến các đại biểu HĐND phường.

          7. Tổ chức triển khai

          - Đề nghị UBND phường chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo và gửi đúng thời gian quy định đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các nội dung có liên quan đến kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa XI năm 2018.

          - Đề nghị UBMTTQVN phường sau kỳ họp xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND phường hoàn thành trước ngày 10/01/2019.

          - Giao Văn phòng HĐND và UBND phường chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ tốt kỳ họp, đảm bảo công tác thư ký, gửi giấy mời, tài liệu cho các đại biểu.

          8. Số liệu báo cáo

          Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 08/12/2018, ước thực hiện đến 30/12/2018.

          Trên đây là thông báo nội dung cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND phường với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa XI năm 2018./.

Nơi nhận:

- TT HĐND quận Hải Châu;

- Đảng ủy phường;

- UBND phường;

- UBMTTQVN phường;

- Các Ban HĐND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Lưu: VT, VP HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Giang Yên Thủy

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9 HĐND PHƯỜNG

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐND ngày       tháng      năm 2018
của Thường trực HĐND phường)

          A. Danh mục tài liệu của Thường trực HĐND phường

          1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND phường về: giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 của HĐND phường; Hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng phường và giám sát việc thực hiện Đề án "Quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo" trên địa bàn phường năm 2018

          3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2019

          4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2019

6. Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường.

          B. Danh mục tài liệu của các Ban HĐND phường

          1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội

          2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế- Xã hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn phường; công tác vận động các loại quỹ pháp lệnh trong dân và hoạt động của Ban điều hành Tổ dân phố.

          3. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

          4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về công tác Cải cách hành chính, thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường; việc ban hành văn bản xử phạt hành chính của UBND phường năm 2018

          C. Danh mục tài liệu của UBND phường

          1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

          2. Báo cáo kết quả thực hiện thu-chi ngân sách, ước thực hiện đến 30/12/2018 và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019

          3. Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường

          4. Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018

          5. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2018

          6. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

          7. Báo cáo tình hình thực hiện việc chỉ đạo, triển khai và kết quả công tác quản lý VSATTP trên địa bàn năm 2018

          8. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018

          9. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

10. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống camera an ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường

          11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách của phường Hải Châu I năm 2019

          12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu các nguồn quỹ vận động và pháp lệnh trong nhân dân trên địa bàn phường năm 2019

          13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019

          D. Danh mục tài liệu của UBMTTQVN phường

          1. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và ý kiến, kiến nghị của các cử tri

 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 2 2 3

Truy cập hôm nay: 179
Truy cập tháng này: 6666
Truy cập năm nay: 171300