Quay lại

Thông báo về nội dung cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa XI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG HẢI CHÂU I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:       /TB-HĐND

         

             Hải Châu I, ngày      tháng      năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về nội dung cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa XI

 

 

          Vào lúc 09h30, ngày 22 tháng 5 năm 2018, Thường trực HĐND phường tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN phường để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường kỳ giữa năm (kỳ họp thứ 7) HĐND phường khóa XI. Chủ trì cuộc họp là đ/c Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Tham dự cuộc họp gồm có đ/c Phó CT HĐND phường; đ/c Chủ tịch UBND phường; đ/c Chủ tịch UBMTTQVN phường; Trưởng, Phó 2 ban; Tổ trưởng 4 tổ đại biểu; Văn phòng HĐND và UBND.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận các vấn đề cụ thể như sau:

          1. Về thời gian tổ chức kỳ họp

Kỳ họp thường kỳ giữa năm (kỳ họp thứ 7) HĐND phường khóa XI dự kiến tổ chức vào ngày 25/6, kỳ họp tiến hành trong 01 ngày.

2. Về thành phần mời tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp gồm có đại biểu HĐND phường khóa XI; mời đại biểu HĐND quận khu vực số 09; đại diện Thường trực HĐND quận; đại diện Lãnh đạo UBND quận; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN quận; đại diện Lãnh đạo các Ban của HĐND quận; đại diện Văn phòng HĐND và UBND quận; đại diện các hội đoàn thể phường; cán bộ công chức chuyên môn thuộc UBND phường; các đồng chí Bí thư Chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận và Tổ trưởng Tổ dân phố (nếu Tổ trưởng không tham dự được thì mời tổ phó đi thay).

3. Về tài liệu lưu hành tại kỳ họp: Đính kèm theo Thông báo

          4. Về chất vấn và trả lời chất vấn

          Dự kiến từ 03 đến 05 vấn đề. Trước 03 ngày tổ chức kỳ họp, các đại biểu gửi nội dung chất vấn về Thường trực HĐND phường để tổng hợp và xây dựng chương trình điều hành riêng.

          5. Về thời gian gửi tài liệu

          - Trước ngày 05/6/2018: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi Quyết định triệu tập kỳ họp giữa năm đến các đại biểu HĐND phường.

          - Trước ngày 12/6/2018: Đề nghị UBND phường gửi các tài liệu về Thường trực HĐND phường theo danh mục đính kèm.

          - Trước ngày 15/6/2018: Đề nghị UBMTTQVN phường gửi tài liệu theo danh mục đính kèm. Đề nghị các Ban của HĐND phường gửi báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của các Ban về Thường trực HĐND phường để tổng hợp; báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND và gửi đến UBND phường để chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

          - Trước ngày 20/6/2018: giao Văn phòng HĐND, UBND phường gửi các tài liệu liên quan của kỳ họp đến các đại biểu HĐND phường.

          6. Tổ chức triển khai

          - Đề nghị UBND phường chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo và gửi đúng thời gian quy định đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các nội dung có liên quan đến kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa XI năm 2018.

          - Đề nghị UBMTTQVN phường sau kỳ họp xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri đối với đại biểu HĐND phường hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

          - Giao Văn phòng HĐND và UBND phường chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ tốt kỳ họp, đảm bảo công tác thư ký, gửi giấy mời, tài liệu cho các đại biểu.

          7. Số liệu báo cáo

          Số liệu báo cáo tính đến ngày 06/6/2018 và ước thực hiện đến 30/6/2018.

          Trên đây là thông báo nội dung cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND phường với UBND, UBMTTQVN phường chuẩn bị kỳ họp thứ 7 khóa XI năm 2018./.

Nơi nhận:

- TT HĐND quận Hải Châu;

- UBND phường;

- UBMTTQVN phường;

- Các Ban HĐND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Lưu: VT, VP HĐND, UBND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Giang Yên Thủy

 

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND PHƯỜNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(kèm theo Thông báo số     /TB-HĐND ngày     tháng    năm 2018

của Thường trực HĐND phường)

 
   
 

 

          A. Danh mục tài liệu của TT HĐND phường

1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường.

2. Báo cáo kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 của HĐND phường.

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường.

          B. Danh mục tài liệu của các Ban HĐND phường

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

          2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội

          C. Danh mục tài liệu của UBND phường

1. Báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo của UBND phường về kết quả trả lời, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND phường.

3. Tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

4. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018 và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

6. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018.

7. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2018.

8. Báo cáo tình hình an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018.

          9. Báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2017 của phường Hải Châu I

10.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2017;

          11.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kết dư năm 2017, chi khác năm 2018 và nguồn ủng hộ ngân sách năm 2018;

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

          D. Danh mục tài liệu của UBMTTQVN phường

          1. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

   


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 1 9 0

Truy cập hôm nay: 146
Truy cập tháng này: 6633
Truy cập năm nay: 171267