Quay lại

Triển khai thực hiện thi hành Luật căn cước Công dân và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường của phường Hải Châu I

 

            Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2018 của UBND Quận Hải Châu về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" trên địa bàn quận Hải Châu, ngày 29 tháng 5 năm 2018 tại phường Hải Châu I tổ chức triển khai thực hiện thi hành Luật căn cước Công dân và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường.

Hình ảnh buổi tập huấn

Kế hoạch được triển khai đến Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn phường đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, người dân trên địa bàn phường nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Qua đó xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, ban điều hành tổ dân phố trên địa bàn phường trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về công dân trong quá trình thực hiện; kiện toàn tổ chức, biên chế trong triển khai thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

Thời gian triển khai từ ngày 29 tháng 5 năm 2018 đến ngày 3 tháng 6 năm 2018 tổ chức quán triệt và tuyên truyền về việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trong cán bộ cơ sở và nhân dân. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2018  đến ngày 25 tháng 7 năm 2018 tổ chức phát mẫu kê khai và hướng dẫn nhân dân kê khai thông tin vào phiếu thu thập. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2018 kiểm tra thông tin và chuyển dữ liệu về trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng chí Mai Bá Phước phó trưởng công an phường triển khai đến hội nghị

Buổi tuyên truyền nêu rõ trách nhiệm của Công an phường tăng cường thời lượng truyền thông về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân, để người dân biết, tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu./.

 

Ly NaThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 3 4 2 4 6

Truy cập hôm nay: 202
Truy cập tháng này: 6689
Truy cập năm nay: 171323