menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng ngày 16-06-2022 02:12

Mẫu 1 dành cho đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Mẫu 2 dành cho đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Mẫu 3 dành cho công chức, viên chức chưa là đảng viên

 

File đính kèm