menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
Đăng ngày 29-09-2022 09:17

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Hướng dẫn, các hoạt động tuyên truyền được xác định rõ chủ đề, quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm, bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong 03 năm 2023 - 2025 gồm: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Kỷ niệm năm tròn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước gồm: kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024).

Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giải phóng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu gồm: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2025), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2025).

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền được xác định rõ chủ đề, quy mô các hoạt động kỷ niệm trọng tâm theo quy định hiện hành, bảo đảm kế thừa, đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng; phù hợp với tính chất, ý nghĩa sự kiện và điều kiện thực tế của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương. Đồng thời, phân công cụ thể trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối với các ban, bộ, ngành, địa phương, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Hướng dẫn nêu rõ: ở cấp Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025 do đồng chí Thường trực Ban Bí thư là Trưởng ban; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Chỉ đạo Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia; kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử, ngày giải phóng, thành lập, tái lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền đối với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, các ngày kỷ niệm ở cấp quốc gia, cấp bộ (ngành), cấp tỉnh (thành).

Các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ phân công và tình hình thực tế, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm đúng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Theo dangcongsan.vn