menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Triển khai bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022
Đăng ngày 24-02-2020 16:40

Thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố; Công văn số 345/SNV-XDCQ ngày 11/02/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022. UBND phường Hải Châu I xây dựng Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Nhằm thực hiện tốt nội dung 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố.

- Tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cấp trên giao.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân giám sát, thực hiện các quy định về bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

Công chức VH-XH có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền kết hợp nhiều hình thức: Trên loa truyền thanh, cổ động trực quan tại trụ sở UBND, phối hợp cùng tổ dân phố trang trí tại các tổ dân phố, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin có trách nhiệm tổng hợp các tin bài để đăng trên cổng thông tin điện tử của phường...đến toàn thể nhân dân trên địa bàn phường hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trên cơ sở đó, tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức thái độ và trách nhiệm của cử tri để lựa chọn và bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền về cuộc bầu cử và làm cho nhân dân hiểu, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử, việc vận động bầu cử cần được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn.

2. Về thời gian tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố

- Việc bầu Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và phải hoàn thành trước ngày 25/3/2020.

- Văn phòng UBND phường căn cứ vào thời gian do Khu dân cư gửi lên xây dựng lịch bầu cử.

3. Cách thức tổ chức bầu cử

Căn cứ tình hình thực tế tại khu dân cư lựa chọn cách thức tổ chức bầu cử phù hợp, tuy nhiên phải tuyệt đối tuân theo nguyên tắc dân chủ và đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cử tri.

4. Thành phần tham gia bầu cử

Uỷ ban nhân dân phường thống nhất với Thường trực Uỷ ban MTTQVN phường quyết định thành phần tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình.

5. Thành phần cử tri

Cử tri do Tổ bầu cử lập theo nghị quyết HĐND phê chuẩn tổ dân phố

6. Các công việc chuẩn bị bầu cử

Công việc

Cơ quan thực hiện

Hình thức

Thời gian 

trước ngày bầu cử

Quyết định công bố ngày bầu cử; xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử

UBND phường kết hợp với TT.UBMTTQVN

Quyết định,

Kế hoạch

20 ngày

 

Hội nghị Ban công tác mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử; báo cáo Chi bộ.

Ban công tác MT Tổ dân phố (Trưởng Ban công tác MT chủ trì)

Hội nghị,

Biên bản

15 ngày

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử;

- Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

Văn phòng UBND phường soạn thảo

Quyết định

10 ngày

 

Thông báo các Quyết định đến nhân dân; ngày, nơi và thời gian bỏ phiếu;

Cán bộ Văn hóa TT & TT UBND phường,

Tổ bầu cử

Văn bản, trên loa truyền thanh

7 ngày

 

7. Tổ bầu cử

Chủ tịch UBND phường Quyết định thành lập ở mỗi Tổ dân phố 1 Tổ bầu cử gồm: Tổ trưởng, Thư ký và đại diện các tổ chức đoàn thể của Tổ dân phố, 1 đến 2 đại diện cử tri, do Trưởng Ban công tác MT làm Tổ trưởng (Đề nghị các ban CTMT gửi danh sách tổ bầu cử về VP UBND phường hoặc UBMTTQVN phường trước ngày 25/2/2020), có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Vận động đại diện cử tri hộ gia đình tham gia bầu cử, lập danh sách tiểu sử trích ngang ứng cử viên.

- Nhận tài liệu và phiếu bầu từ UBND phường để phát cho cử tri trong ngày bầu cử; chuẩn bị hòm phiếu.

- Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày, thời gian tổ chức Hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố

- Bố trí, trang trí phòng họp.

- Tổ chức Hội nghị  theo đúng quy định.

- Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử.

- Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử.

- Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử Tổ trưởng lên UBND phường.

Tổ bầu cử hết nhiệm vụ khi đã công bố kết quả bầu cử cho nhân dân biết và trình đầy đủ các thủ tục liên quan đến công tác bầu cử lên UBND phường.

8. Quy trình bầu tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố

- Theo quy trình theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22, Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (Có Quy trình do UBMTTQVN hướng dẫn kèm theo)

Hình thức bầu bằng giơ tay hay bỏ phiếu kín do Hội nghị cử tri quyết định (theo mẫu biên bản kèm theo).

9. Kết quả bầu cử

Người trúng cử là người có số lượng phiếu bầu hợp lệ cho mình đạt trên 50% so với tổng số đại diện cử tri hộ gia đình trong toàn Tổ dân phố.

10. Hướng dẫn, giám sát công tác bầu Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố

- Uỷ ban nhân dân phường và UBMTTQVN phường thực hiện công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác bầu cử tại các Tổ dân phố của phường. (Có bảng phân công cụ thể)

11. Một số lưu ý

- Phiếu bầu, các mẫu biên bản: do Uỷ ban nhân dân phường cung cấp phải được đóng dấu treo của UBND phường.

- Hồ sơ cuộc bầu cử: (kèm theo các biểu mẫu)

+ Quyết định công bố ngày bầu cử.

+ Kế hoạch tổ chức bầu cử.

+ Quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử.

+ Quyết định thành phần tham gia bầu cử.

+ Biên bản Hội nghị dự kiến nhân sự của Ban công tác Mặt trận.

+ Biên bản Hội nghị Tổ dân phố.

+ Biên bản kiểm phiếu (bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và giơ tay).

+ Báo cáo kết quả bầu Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố.

+ Các quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố.

Hồ sơ cuộc bầu cử được lập thành 3 bản gửi tới: TT.UBMTTQVN phường, UBND phường và lưu tại Tổ dân phố.

Nội dung trang trí:

HỘI NGHỊ

BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ

NHIỆM KỲ 2020-2022

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố đảm bảo yêu cầu.

2. Cấp uỷ chi bộ chỉ đạo, Ban công tác mặt trận phối hợp với Tổ trưởng TDP đương nhiệm có trách nhiệm giúp Tổ bầu cử thực hiện việc vận động cử tri hộ gia đình tham gia bầu cử.

3. Ban công tác Mặt trận báo cáo Uỷ ban nhân dân phường (qua Văn phòng UBND) và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại tổ để có sự kết hợp chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất.

4. Bộ phận Văn hóa – Thông tin phối hợp với cán bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn các tổ tuyên truyền, trang trí, khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu

5. Công an phường phân công Cảnh sát khu vực cùng tổ dân phố vận động đi bầu cử và có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm bầu cử.

6. Bộ phận Tài chính - Kế toán lập dự trù kinh phí cho việc tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố theo đúng quy định.

7. Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức phụ trách tổ dân phố có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố đạt kết quả.

8. Văn phòng UBND tổng hợp tình hình chung báo cáo lãnh đạo UBND phường, quận theo quy định./.

File đính kèm