menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND phường năm 2019
Đăng ngày 02-12-2019 04:10

Sáng ngày 02/12, tại trụ sở, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND phường ký Quyết định số 51/QĐ-HĐND ngày 02/12/2019 triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi các đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa XI diễn ra vào ngày 24 và 25/12/2019 tại Hội trường UBND phường Hải Châu I, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND phường; kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND; UBND phường và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND phường (dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11 gửi kèm theo Quyết định đến các đại biểu)

 

 

Như Hậu

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG HẢI CHÂU I KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(kèm theo Quyết định số  51/QĐ-HĐND ngày 02 tháng  12 năm 2019 của HĐND phường)

(Vào ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2019)

 

1. Nghi lễ Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; thông qua Chương trình kỳ họp.

2. Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Báo cáo (tóm tắt) của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

4. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

5. Báo cáo (tóm tắt) kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND phường

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường.

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đại biểu Hoàng Giang Yên Thủy)

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đại biểu Huỳnh Văn Lý)

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

11. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI (đối với đại biểu Hoàng Giang Yên Thủy); miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI (đối với đại biểu Huỳnh Văn Lý)

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

13. Thảo luận nhân sự

14. Bầu Ban Kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu 

15. Công bố kết quả kiểm phiếu.

16. Tân Chủ tịch HĐND phường phát biểu nhận nhiệm vụ

17. Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đ/b Hoàng Giang Yên Thủy);

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND phường và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với đ/b Huỳnh Văn Lý);

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;

18. Thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn

19. Chủ tịch UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND phường.

20. Thông qua các Nghị quyết:

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2020; Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách của phường Hải Châu I năm 2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thu các nguồn quỹ vận động và pháp lệnh trong nhân dân trên địa bàn phường năm 2020;

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020.

21. Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc kỳ họp./.

-----------------------------------------

* Các tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu, không trình bày tại kỳ họp:

          1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019

          2. Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019

          3. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

          4. Báo cáo tình hình thực hiện việc chỉ đạo, triển khai và kết quả công tác quản lý VSATTP trên địa bàn năm 2019

          5. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019

          6. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

7. Báo cáo kết quả thực hiện thu-chi ngân sách, ước thực hiện đến 31/12/2019 và dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020

8. Báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND phường 6 tháng cuối năm 2019.

9. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2020.

10. Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường.