menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Đăng ngày 04-12-2019 01:27

Ngày 29/11, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Hải Châu I tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và một số văn bản hướng dẫn của Trung ương đến Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc, trưởng các hội đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Mạnh Hưng – QUV, Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung của Chỉ thị, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 296-KH/ĐU ngày 26/11/2019 của Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hưng – QUV, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu khai mạc, báo cáo và chủ trì hội nghị

 

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại và sâu rộng trên phạm vi cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 -2026.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Nguyễn Mạnh Hưng đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng nghiêm túc, bài bản, chu đáo, có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm rõ cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra trong đôn đốc, tổ chức thực hiện; các bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy phường hỗ trợ cũng như hướng dẫn thật tốt để cấp ủy các chi bộ hoàn thành tốt công tác đại hội./.

                                                                                          Đức Huy