menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022
Đăng ngày 17-03-2023 09:59

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN phụ lục 1

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN phụ lục 2

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử và nộp thuế điện tử trên ứng dụng etax mobile, phụ lục 3.

Hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế bằng hình thức điện tử, phụ lục 4

 

File đính kèm