menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2023) và 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2023)
Đăng ngày 27-03-2023 09:19

UBND phường Hải Châu I đề nghị Ban điều hành (BĐH) 33 tổ dân phố báo cáo cấp uỷ chi bộ, phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư vận động nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Treo cờ Tổ quốc

Đề nghị BĐH tổ dân phố triển khai cho nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trước trụ sở làm việc, trước nhà, trên đường phố và cổng chào khu dân cư, đảm bảo việc treo cờ được thực hiện đúng quy cách, đồng bộ, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trên toàn địa bàn quận.

Thời gian treo cờ Tổ quốc 02 ngày: 28, 29/3/2023.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

Triển khai công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan (cụm panô, panô tấm, cờ, phướn…) trên địa bàn, đảm bảo về nội dung, mỹ thuật. Sau đây là một số khẩu hiệu tuyên tuyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2023)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

- Đảng bộ và Nhân dân Đà Nẵng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố!

- Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

- Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa!

- Đoàn kết, ra sức xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

- Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!

- Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội!

- Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam!

- Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi!

- Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!

Xem chi tiết tại file đính kèm

Văn phòng UBND

File đính kèm