menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022
Đăng ngày 20-04-2022 08:07

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/QU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị và Kế hoạch số 48-KH/BTGTU ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tham gia cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022”, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu ban hành kế hoạch tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần bảo vệ, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII và cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh, người lao động trên địa bàn quận.

II. Đối tượng, nội dung và hình thức thi 

1. Đối tượng tham gia

- Thành viên Ban chỉ đạo 35 quận; Báo cáo viên Quận, ủy; Cộng tác viên dư luận xã hội quận;

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội, đoàn viên của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thuộc quận và 13 phường;

- Các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ hưu trí, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học trên địa bàn quận.

2. Nội dung

Các bài viết dự thi tập trung 03 nhóm chủ đề sau đây:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chông phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và sự nghiệp đổi mới, góp phần bảo vệ, lan tỏa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhóm 3: Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Hình thức, thể lệ bài dự thi

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết dự thi (loại hình tạp chí và loại hình báo): bản giấy A4 và file mềm (đính kèm thể lệ). Nội dung thông tin về tác giả, nhóm tác giả (họ và tên, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp, điện thoại liên hệ), tên tác phẩm, thể loại bài viết dự thi được trình bày trang đầu tiên trong bài viết dự thi.

III. Thời gian và cách thức nộp bài viết

- Chậm nhất ngày 15/6/2022, các đơn vị tập hợp bài viết dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp, nộp cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Hồ sơ gồm: bản giấy và file mềm (gửi qua email: btgquhc@danang.gov.vn)

+ Báo cáo quá trình triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức triển khai, số bài dự thi theo từng loại hình/tổng số bài dự thi, số bài gửi dự thi về Ban Tuyên giáo Quận ủy sau khi thẩm định…).

+ Danh sách tổng hợp bài viết dự thi sau khi thẩm định, đánh giá.

+ Các bài viết gửi dự thi sau khi thẩm định, đánh giá.

* Lưu ý: cá nhân, tập thể tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết của mình theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Bài viết dự thi chưa được công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; và trong thời gian từ khi phát động đến khi kết thúc cuộc thi, tác giả không đăng tải bài viết dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức cơ sở Đảng triển khai và phát động cuộc thi ở địa phương, đơn vị mình, đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc, tập hợp các bài dự thi (không giới hạn số lượng tối đa) nộp về Ban Tuyên giáo Quận ủy theo đúng thời gian quy định.

Trong đó, mỗi TCCSĐ trực thuộc Quận ủy tham gia ít nhất 01 bài; riêng Đảng bộ phường tham gia 05 bài trở lên/phường; chi, đảng bộ khối trường học trực thuộc Quận ủy tham gia 03 bài trở lên/đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy 13 phường tham mưu Đảng ủy phát động rộng rãi trong hệ thống chính trị tham gia; chọn lọc các bài viết đảm bảo yêu cầu thể lệ Cuộc thi để gửi về Quận ủy đúng thời gian.

3. Các đồng chí Báo cáo viên Quận ủy, thành viên BCĐ 35 quận, Cộng tác viên dư luận xã hội có trách nhiệm tham gia và thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu cuộc thi.

4. Trang thông tin điện tử quận, phường, các đơn vị tuyên truyền kế hoạch tham gia cuộc thi rộng rãi trên các trang thông tin điện tử, trang Fanpage của địa phương, đơn vị.

5. Ngoài cơ cấu giải thưởng của Ban tổ chức cuộc thi, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp và đề xuất Ban Chỉ đạo 35, Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân, địa phương, đơn vị có nhiều bài tham gia dự thi có chất lượng và đoạt giải. Các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân tham gia dự thi và đoạt giải.

Trên đây là Kế hoạch tham gia cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022 trong toàn quận. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tích cực phát động, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

File đính kèm