menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Đà Nẵng: Triển khai Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông
Đăng ngày 09-03-2023 03:37

Thực hiện Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND thành phố về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ một phần Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực kể từ ngày 09/3/2023),

qua đó giao UBND các phường, xã cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường cụ thể như sau: (a) Hệ thống đường huyện; (b) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5 mét; (c) Hệ thống đường xã; (d) Hệ thống đường kiệt, hẻm; (đ) Các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải) thuộc địa bàn phường, xã,

Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 694/SGTVT-QLKCHT ngày 28/02/2023 gửi các cơ quan, đơn vị, theo đó:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND và các quy định liên quan, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân.

2. Đề nghị UBND các quận, huyện:

a) Tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc thay đổi cơ quan cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, xã trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn chuyển giao, hỗ trợ, hướng dẫn UBND các phường, xã về chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định về trình tự, thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông thuộc thẩm quyền của UBND các phường, xã đảm bảo công tác cấp phép được thuận lợi, nhanh chóng, không ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp phép.

c) Chỉ đạo UBND các phường, xã, các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông; bảo đảm việc sử dụng tạm thời vỉa hè đúng mục đích, phạm vi, thời gian theo giấy phép được cấp; đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông các tuyến đường thuộc địa bàn quận, huyện.

3. Đề nghị UBND các phường, xã:

a) Tổ chức công khai, thông báo việc thay đổi cơ quan cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên Website và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các phường, xã.

b) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã theo thẩm quyền kể từ ngày 09/03/2023.

c) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc UBND các quận, huyện kiểm tra, theo dõi trong quá trình sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông của các tổ chức, cá nhân được cấp phép đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông không đúng Giấy phép, không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

d) Tham mưu, điều chỉnh Bộ thủ tục hành chính của UBND các phường, xã đối với các trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo thẩm quyền của UBND các phường, xã.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất phương án xử lý và có văn bản gửi về Sở GTVT (thông qua phòng QLKCHTGT) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND

Các tin khác