menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hải Châu I năm 2019
Đăng ngày 21-03-2019 10:53

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Hải Châu về triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hải Châu I, Ủy ban nhân dân phường Hải Châu I ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn phường năm 2019 với những nội dung sau:

          I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình và chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn quận.

          2. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác Cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm. Đề cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức Chính trị - xã hội và mọi công dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

          3. Phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, truyền thống yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giữ gìn ANTT trong khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

          4. Nâng cao vai trò của lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như: bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ và bảo vệ chuyên trách cơ quan, doanh nghiệp, trường học…làm nòng cốt trong phong trào. Chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

5. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong phòng chống tội phạm.

          II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Ban chấp hành Trung ương đảng ; Chương trình hành động phòng chống ma túy; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; Nghị định 06/CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an, Chỉ thị 24/CT-TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng; Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 20/10/2009 của Thành ủy.

2. Tăng cường tuyên truyền vận động thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”; công tác phòng, chống cứu nạn và tổ chức diễn tập vây bắt tội phạm, diễn tập PCCC tại các khu dân cư.

          3. Nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 7/8/2009 của UBND thành phố về phê duyệt đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015”. Thường xuyên củng cố bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; bám sát nội dung tài liệu tuyên truyền vân động nhân dân phòng chống tội phạm và TNXH; sử dụng hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn; phát động chuyên đề đi sâu vào từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực, khu dân cư, đặc biệt chú ý đối tượng thanh thiếu niên, những địa bàn phức tạp về ANTT, những ngành nghề có nguy cơ cao dẫn đến vi phạm pháp luật với các hình thức hội thảo tọa đàm trao đổi kinh nghiệm.

          4. Tập trung vận động lắp đặt camera an ninh phủ kín trên địa bàn phường, đảm bảo mỗi tổ dân phố có ít nhất từ 02 camera, các nhà cho thuê trọ đều có camera giám sát.  

5. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và tiếp tục thực hiện Quyết định 5394/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

6. Duy trì phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với Công an phường và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác phối hợp theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

          7. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 8394 của UBND thành phố Đà Nẵng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cần phân tích đánh giá tình hình tội phạm diễn ra trên địa bàn để có kế hoạch tuần tra phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, chủ động điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm. Huy động các lực lượng tham gia phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở, đảm bảo ANTT trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện diễn ra trên địa bàn phường.

          8. Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; kiện toàn, thống nhất và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo “phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS  và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt Chương trình 4 an của thành phố.

          9. Tập trung vận động thực hiện Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục tại xã, phường; kế hoạch 1261/KH-BCA về cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý giáo dục, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm ANTT tại cộng đồng dân cư; phối hợp với các Hội, đoàn thể trong công tác quản lý thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Quản lý giáo dục đối tượng quản lý sau cai, đăng ký hòa nhập cộng đồng

          10. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; chương trình công tác dân vận năm 2019 và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”;  vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, chấp hành các quy định về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

          11. Tổ chức củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tập trung vào lực lượng bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, Doanh nghiệp, nhà trường đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tổ chức duy trì tốt công tác giao ban lực lượng BVDP định kỳ. Làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

12. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 14 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005-19/8/2019) và 74 năm truyền thống Công an nhân dân.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- UBND phường tổ chức hội nghị quán triệt những vấn đề cơ bản của kế hoạch cho Mặt Trận, các Ban ngành đoàn thể, Công an phường, lực lượng nòng cốt, Ban BVDP, đội Dân phòng, Cấp ủy, Tổ trưởng dân phố, Đội ngũ cán bộ cơ sở, Trường học, cơ quan, doanh nghiệp để phối hợp tổ chức thực hiện.

- Giao cho Công an phường tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết nâng cao, nhân rộng các mô hình, xây dựng đề cương tuyên truyền cho phù hợp với mô hình, phong trào và đối tượng được tuyên truyền. Chủ động phối hợp với Mặt Trận, các Ban ngành đoàn thể, Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng dân phố triển khai thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội, thành viên mặt trận thông qua các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, cùng với lực lượng Công an trong việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Giao cho Ban chỉ đạo “ Ban chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  phường chuẩn bị nội dung sơ kết, tài liệu tuyên truyền, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND phường (Qua bộ phận tham mưu Công an phường) để tham mưu chỉ đạo kịp thời./.